خانه حیوانات

تیم خانه حیوانات

مدیر عامل : روزبه طاهری
رئیس هیئت مدیره : روزبه طاهری
اعضا هیئت مدیره : دکتر پارسیا ایرانپور، ایمان مبعلی، پوریا ایرانپور، دکتر چیترا ایرانپور، چکاوه ایرانپور
روابط عمومی : عبدالکریم صباغی
تاریخ تاسیس و شروع به فعالیت : ۱۳۹۹
شماره ثبت : ۸۵

آدرس مرکزی : استان خوزستان، شهر اهواز
راه های ارتباطی با روابط عمومی : ۰۹۰۱۸۴۶۹۴۴۰

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.