مجمع فعالان زیست محیطی تهران

مجمع فعالان زیست محیطی کشور در تهران

سرپرست تیم تهران : خانم نازنین طهمورسی

تاریخ تاسیس و شروع به فعالیت : ۱۳۹۷

راه ارتباطی با روابط عمومی تیم : ۰۹۱۹۹۳۴۴۶۵۴

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.