تنها راه ما حمله به محیط زیست ایران

محیط زیست کشور

سرنوشت ما چه خواهد شد؟ همه فعالان محیط زیست و حامیان حیوانات کشور تحلیلی دارند. تحلیل ما از آینده محیط زیست ایران چیست و راه برون‌ رفت از مشکلات کدام است؟ نخستین گام در این مسیر، درک رخداد ها و اتفاقات در نقطه‌ ای است که در آن ایستاده‌ ایم. در چه شرایطی قرار داریم …

چرا تعداد اعضای فعالان محیط زیست رو به افزایش است؟

با بیشتر شدن مشکلات و معضلات زیست محیطی مردم بیش از پیش به فکر محیط زیست هستند. آن ها به دنبال محصولات ارگانیک و دوستدار محیط زیست، تیم های فعال زیست محیطی برای انجام فعالیت های گروهی، انجام وظیفه انسانی خود و کمک به آینده گان و فرزندانشان برای داشتن آینده ای سبزتر هستند. مجمع …