افشای اسراری عجیب از سرگذشت انسان و حیوان

انسان و حیوان

انسان و حیوان در گاه‌شمار تاریخ ۱۳٫۵ میلیارد سال پیش: پدید آمدن ماده و انرژی، شکل گرفتن فیزیک و شیمی، به وجود آمدن اتم ها و مولکول ها. ۴٫۵ میلیارد سال پیش: شکل گیری کره زمین. ۳٫۸ میلیارد سال پیش: آغاز زیست شانسی و پیداییِ موجودات زنده. ۶ میلیون سال پیش: آخرین نیای مشترک انسان …