افشای اسراری عجیب از سرگذشت انسان و حیوان

انسان و حیوان
[box type=”note”] آیا ما به عنوان نوع بشر و تنها مدعی اخلاق، از نظر اخلاقی جایز هستیم که حیواناتی را برای تسکین درد، کسب لذت و منافع خود به اسارت گیریم؟ با در نظر داشتن اینکه حیوانات فاقد هوش و تفکر کافی مشابه انسان می‌باشند، آیا نوزادان و انسان هایی که از لحاظ ذهنی کمبود …