تکنیک های فرهنگ سازی زیست محیطی

فرهنگ سازی زیست محیطی روند فرهنگ سازی نسبت به چند سال قبل بسیار ساده تر شده است. امروزه به لطف تکنولوژی و سیستم های آموزشی متنوع با حداقل دانشی که داریم می توانیم چیز های جدیدی را با زبان ساده یاد بگیریم. یادگیری و عمل یعنی فرهنگ سازی و این چیزی هست که ما به …